Thảm Shaw Contract

Thảm Shaw Contract

Thảm Shaw Series 5T1

 • Chất liệu: Solution Q® Nylon
 • Kích thước: 23 cm x 91 cm
 • Xuất xứ: USA/China

Thảm Shaw Series 5T267

 • Chất liệu: Solution Q100 Nylon
 • Kích thước: 30 cm x 122 cm
 • Xuất xứ: USA/China

Thảm Shaw Series 5T3

 • Chất liệu: Solution Q100 Nylon
 • Kích thước: 23 cm x 91 cm
 • Xuất xứ: USA/China

Thảm Shaw 5T389 Balcony Tile

 • Chất liệu: Solution Q100Nylon
 • Kích thước: 61cm x 61cm
 • Xuất xứ: USA/China

Thảm Shaw 5T439 Collective II

 • Chất liệu: Solution Q100Nylon
 • Kích thước: 23cm x 91cm
 • Xuất xứ: USA/China

Thảm Shaw 5T377 Conscious Ecologix Tile

 • Chất liệu: Eco SolutionQ Nylon
 • Kích thước: 46 cm x 91 cm
 • Xuất xứ: USA/China

Thảm Shaw Adventure Green 72482

 • Chất liệu: Eco Solution Nylon
 • Kích thước: 23cm x 91cm
 • Xuất xứ: USA/China